Lịch Tập CLB

KICKFIT
GroupX
YOGA
LỚP NHÓM CỐ ĐỊNH
LỚP NHÓM LINH HOẠT

KICKFIT

Thứ Hai

09:30

Leo

10:40

Tracy

17:30

Jason

17:40

Martin

Thứ Ba

09:30

Vian

10:40

Top

17:30

Martin

17:40

Kate

Thứ Tư

06:30

Vian

09:30

Ben

10:40

Yuno

16:30

TRƯỜNG TAICHI

Thứ Năm

09:30

Bin

10:40

Jason

12:00

Phạm Thị Duyên

17:30

Logan

Thứ Sáu

06:30

Vian

09:30

Carlyn

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Ben

Thứ Bảy

09:30

Leo

16:20

Ken

17:30

Yuno, Kate

18:40

Jason

Chủ Nhật

16:20

Ngọc

17:30

Ngọc

17:40

Leo

18:10

Logan

GroupX

Thứ Hai

09:30

Leo

10:40

Tracy

17:30

Jason

17:40

Martin

Thứ Ba

09:30

Vian

10:40

Top

17:30

Martin

17:40

Kate

Thứ Tư

06:30

Vian

09:30

Ben

10:40

Yuno

16:30

TRƯỜNG TAICHI

Thứ Năm

09:30

Bin

10:40

Jason

12:00

Phạm Thị Duyên

17:30

Logan

Thứ Sáu

06:30

Vian

09:30

Carlyn

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Ben

Thứ Bảy

09:30

Leo

16:20

Ken

17:30

Yuno, Kate

18:40

Jason

Chủ Nhật

16:20

Ngọc

17:30

Ngọc

17:40

Leo

18:10

Logan

YOGA

Thứ Hai

09:30

Leo

10:40

Tracy

17:30

Jason

17:40

Martin

Thứ Ba

09:30

Vian

10:40

Top

17:30

Martin

17:40

Kate

Thứ Tư

06:30

Vian

09:30

Ben

10:40

Yuno

16:30

TRƯỜNG TAICHI

Thứ Năm

09:30

Bin

10:40

Jason

12:00

Phạm Thị Duyên

17:30

Logan

Thứ Sáu

06:30

Vian

09:30

Carlyn

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Ben

Thứ Bảy

09:30

Leo

16:20

Ken

17:30

Yuno, Kate

18:40

Jason

Chủ Nhật

16:20

Ngọc

17:30

Ngọc

17:40

Leo

18:10

Logan

Lớp nhớm cố định

Thứ Hai

09:30

Leo

10:40

Tracy

17:30

Jason

17:40

Martin

Thứ Ba

09:30

Vian

10:40

Top

17:30

Martin

17:40

Kate

Thứ Tư

06:30

Vian

09:30

Ben

10:40

Yuno

16:30

TRƯỜNG TAICHI

Thứ Năm

09:30

Bin

10:40

Jason

12:00

Phạm Thị Duyên

17:30

Logan

Thứ Sáu

06:30

Vian

09:30

Carlyn

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Ben

Thứ Bảy

09:30

Leo

16:20

Ken

17:30

Yuno, Kate

18:40

Jason

Chủ Nhật

16:20

Ngọc

17:30

Ngọc

17:40

Leo

18:10

Logan

Lớp nhóm linh hoạt

Thứ Hai

09:30

Leo

10:40

Tracy

17:30

Jason

17:40

Martin

Thứ Ba

09:30

Vian

10:40

Top

17:30

Martin

17:40

Kate

Thứ Tư

06:30

Vian

09:30

Ben

10:40

Yuno

16:30

TRƯỜNG TAICHI

Thứ Năm

09:30

Bin

10:40

Jason

12:00

Phạm Thị Duyên

17:30

Logan

Thứ Sáu

06:30

Vian

09:30

Carlyn

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Ben

Thứ Bảy

09:30

Leo

16:20

Ken

17:30

Yuno, Kate

18:40

Jason

Chủ Nhật

16:20

Ngọc

17:30

Ngọc

17:40

Leo

18:10

Logan